Pater Noster Lighthouse
 hotell-konferens

PATER NOSTER VILLKOR 2018

Allmänna villkor för konferenser och alla övriga arrangemang och besök på Pater Noster.

 1. Definitioner
  Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster. Vissa arrangemang kan ha ett visst minimum av betalande gäster för att genomföras.

 2. Beställning
  Kan ske muntligt eller skriftligt via e-post. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt via e-post.

 3. Förskott
  Faktura på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

 4. Särskilda önskemål
  Vid beställning har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

 5. Värdefull egendom
  Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens örvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen. Detta gäller även för transporten.

 6. Avbeställning
  Avbeställning skall ske skriftligt via e-post. Vid avbeställning senare än 45 dagar före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 50 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning senare än 14 dagar före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 100% av värdet på beställningen. En projektkostnad på 10% utgår vid avbokning från beställning tom 45 dagar innan ankomst. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

 7. Betalning
  Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Leverantören kan komma att göra en kreditupplysning på beställande företag. Om denna inte är godkänt kommer vi begära förskottsbetalning eller betalning på plats.

 8. Reservation för prisändringar
  Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen. b) Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

 9. Force majeure
  Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Vid otjänligt väder gäller samma som vid Force majeure. Force majeure – transport: Notera art transportören till Pater Noster har rätt att avboka transporten vid otjänligt väder utan skyldighet till att kompensera gästen.

 10. Ansvar för egendom/vållande av skada
  Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

 11. Tvister
  För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står SHR:s ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. SHR:s medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

 12. Särskilda villkor
  Om du tar dig till Pater Noster med egen bokad transport/båt i samband med ett bokat arrangemang gäller följande:
  • Har du bokat transport med våra godkända transportörer och de bedömer att man inte kan ta sig till Pater Noster utgår ingen avbokningsavgift. Nytt datum erbjuds för ert arrangemang eller arrangemang med likvärdigt innehåll skall erbjudas.
  • Har du bokat egen privat transport eller kommer med egen båt är detta på egen risk och avbeställningsvillkoren enligt ovan tillämpas. Dock kan nytt datum erbjudas om vår godkända transportör Marstrand Event anser att man inte kan ta sig till Pater Noster vid det aktuella tillfället. Skulle du, av väderskäl, bli kvar på Pater Noster efter planerad hemresetid/-datum har du två alternativ. 1. Återfärd till Marstrand med helikopter till självkostnadspris 2. Stanna kvar på Pater Noster. Boendet är kostnadsfritt. Mat, dryck och aktiviteter debiteras enligt gällande prislista. Vi förbehåller oss rätten att neka utfärd/hemfärd pga. onykterhet, väder eller andra tillstånd som gör det olämpligt att, av säkerhetsskäl, transportera kunder eller enstaka personer i båt. Beställaren är ansvarig för att alla deltagare är försäkrade för denna typen av arrangemang eller konferens, event med en företagsförsäkring eller hemförsäkring.
  • Om ersättningsupplägg erbjuds enligt Force Majure, väderproblem eller liknade faktureras detta som om vistelsen utfördes på Pater Noster.
 13. Pater Noster är bokningsbart för grupper året om via Hotell Villa Maritime och utvalda konferenshotell och bokningsbolag. Särskilda villkor gäller.

Havet och vindarna styr vår verksamhet. Vid otjänlig väderlek kan ändringar i programmet bli nödvändiga.

 

 
 
E-postYouTubeFacebook line karta line
line

Väder och vind på Pater Noster just nu:

line
Pater Noster Lighthouse | E-post: paternosterlighthouse@gmail.com
Ön Hamneskär - Pater Noster - Lat N 57° 53′ 44″ Lon E 11° 28′ 1″
| Webbproduktion: Hectornado - Animation & Grafisk Form